arbeidsrecht

Ontslagen?

Bent u op staande voet ontslagen? Wacht niet af wat er gaat gebeuren. U kan daarmee rechten verliezen. Neem direct contact op met het kantoor zodat eventueel de noodzakelijke maatregelen genomen worden die nodig zijn om uw rechten op te eisen. Er gelden namelijk zeer strenge regels voor een ontslag op staande voet.

Arbeidscontract

Bij een arbeidsconflict zal uw advocaat als eerste vragen naar de afspraken die tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt. Het is dan goed als die afspraken schriftelijk zijn vastgelegd, bij voorkeur in een ondertekend contract. Zo'n contract moet een aantal duidelijke bepalingen te omvatten, zoals de persoonsgegevens van werkgever en werknemer, de aard van de te verrichten werkzaamheden, het aantal te werken uren per week.

Er zijn ook zaken waar de wetgever voorwaarden heeft gesteld, zoals het proeftijd - en het concurrentiebeding. Als aan die wettelijke voorwaarden niet is voldaan, zijn dergelijke bedingen al snel ongeldig, met vervelende bijkomende procedures en financiele gevolgen. Wees daarom extra voorzichtig.

Arbeidsongeval

Loopt u tijdens uw werk letsel op, dan spreken we van een arbeidsongeval. Het kan ook dat u ziek bent geworden door een slechte werkomgeving, een ongelukkige werkhouding of door het werken met gevaarlijke stoffen. In bijna al deze gevallen is de werkgever verplicht de schade te vergoeden die een werknemer lijdt ten gevolge van het werk.

Als het slachtoffer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of als er sprake is van roekeloos gedrag, is de werkgever niet aansprakelijk. Het soort contract doet daarbij in veel gevallen niet ter zake. De meeste werkgevers zijn voor arbeidsongevallen en beroepsziekten verzekerd.

Arbeidsconflict

Arbeidsconflicten kunnen zich sluipenderwijs evolueren en plots escaleren. Ze kunnen hevig zijn, maar ook op een beleefde manier worden uitgesproken. De conflicten kunnen betrekking hebben op vele gebieden, zoals loonbetaling, disfunctioneren, werkkleding, ongewenste intimiteiten, discriminatie.

Een ernstige vorm van onvermijdelijke arbeidsconflicten zijn de wangedragingen en mistoestanden. Niets doen tegen voortdurende pesterijen komt bijvoorbeeld regelmatig voor. De gevolgen hiervan kunnen ernstig zijn. In ieder geval biedt het arbeidsrecht voldoende mogelijkheden om deze conflicten de baas te overwinnen.

Arbeidsongeschiktheid door ziekte

U kan van het ene op het andere moment arbeidsongeschikt worden door ziekte.

Mogelijk wordt u geconfronteerd met problemen. Het kan gebeuren dat de controle-arts u goedkeurt, terwijl u absoluut niet in staat bent om te werken. Soms gaat het om ziektebeelden die niet gekend zijn of niet worden begrepen. Schakel in dat geval een advocaat in. Begeleiding van iemand die de procedures goed kent en weet wat u moet doen, is dan welkom.

  • Advocatenkantoor Daisy Winters
  • Sommisstraat 1
  • 3930 Hamont - Achel (B)
  • info@daisywinters.be
  • T +32 (0)11 73 52 50
  • M +32 (0)476 69 59 20
  • BTW BE 0812.617.993
  • Kantoorrekening BE72 7352 0110 3216