verkeersrecht

Ongeval?

Is uw rijbewijs ingetrokken? Wordt u beschuldigd van rijden onder invloed van alcohol? Bent u betrokken bij een verkeersongeval? Heeft u een snelheids - of andere verkeersovertreding begaan?

Indien u wordt gedagvaard voor de politierechtbank, dan is het belangrijk dat u beroep doet op een advocaat. Het is zeker aan te raden wanneer u wordt beschuldigd van het veroorzaken van een ongeval. In het geval u veroordeeld zou worden voor schuld aan het verkeersongeval, dan kan u immers een zeer zware straf opgelegd worden.

Een advocaat kan u helpen om dit mogelijk te voorkomen en om de schade zoveel mogelijk te beperken. Het is altijd zinvol een advocaat in te schakelen. Ook in het het geval u vervolgd wordt voor het rijden onder invloed of een snelheidsovertreding. Voor dergelijke feiten zal u minder snel een gevangenisstraf opgelegd worden, maar een intrekking van het rijbewijs of een zware geldboete behoort tot de mogelijkheden. Dit kan grote gevolgen hebben, zeker wanneer u een rijbewijs nodig heeft voor uw werk.

U heeft in deze situatie bijna altijd recht op gratis bijstand van een advocaat, de kosten van de advocaat zullen volledig gedragen worden door uw verzekeringsmaatschappij. Twijfel niet en neem contact op, het kantoor zoekt voor u uit of er dekking is door de verzekering.

Meer info:

In elke verzekeringsovereenkomst inzake rechtsbijstand moet uitdrukkelijk ten minste worden bepaald dat:

1° wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure, de verzekerde vrij is in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen ;

2° telkens er zich een belangenconflict met zijn verzekeraar voordoet, de verzekerde vrij is in de keuze van een advocaat of zo hij er de voorkeur aan geeft, iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen”.

De rechtsbijstandverzekeraar heeft dus de verplichting om u toe te staan dat u op haar kosten een advocaat tussenroept, naar uw eigen vrije keuze aangeduid, van zodra een procedure moet worden gevoerd of van zodra een belangenconflict met de verzekeringsmaatschappij bestaat.

Maar meestal werpt de rechtsbijstandsverzekeraar zo lang mogelijk op dat zijzelf al het nodige zal doen om uw belangen te verdedigen en dat u dus - voorlopig (?) - geen advocaat nodig heeft...

Soms beweert een rechtsbijstandsverzekeraar dat zij enkel maar de helft van de kosten van verdediging, zoals de kosten voor uw advocaat en voor uw raadsgeneesheer, moet betalen als uw advocaat geen beter resultaat behaalt.

Maar de wet is duidelijk: uw rechtsbijstandsverzekeraar moet niet slechts de helft maar wel de totaliteit van deze verdedigingskosten betalen; de enige voorwaarde is dat uw advocaat met uw zienswijze akkoord gaat (bvb. dat uw advocaat laat weten dat volgens hem een gerechtelijke procedure inderdaad gerechtvaardigd is).

De verzekeringsmaatschappij mag overigens geen advocaat aan u opdringen: u mag volledig naar uw eigen vrije keuze een advocaat aanduiden.

Art. 92 W.L.O. waarborgt aan het slachtoffer immers de volledige vrije keuze van advocaat.

Soorten verkeersinbreuken

(overtredingen van 1° tot 4° graad en snelheidsovertredingen)

Met ingang van 31 maart 2006 is een nieuwe verkeerswetgeving van kracht. Er is geen sprake meer van gewone en zware overtredingen, maar wel van overtredingen van de 1°, 2°, 3° of 4° graad. De indeling van de overtredingen in de categorieën van de eerste tot vierde graad is vooral gebeurd op grond van het gevaar voor lichamelijke letsels dat de overtreding met zich kan brengen. Hoe groter dit gevaar hoe erger de overtreding wordt geacht.

De wetgever heeft de hoogte van de sancties vooral bepaald overeenkomstig het gevaar dat de verkeersovertreding met zich brengt voor de veiligheid van personen. De overtredingen van de vierde graad brengen de veiligheid van personen rechtstreeks en in hoge mate in gevaar, de overtredingen van de derde graad brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar, en de overtredingen van de tweede graad brengen de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar. Voor snelheidsovertredingen geldt eenzelfde criterium : hoe gevaarlijker, hoe zwaarder de straf.

  • Advocatenkantoor Daisy Winters
  • Sommisstraat 1
  • 3930 Hamont - Achel (B)
  • info@daisywinters.be
  • T +32 (0)11 73 52 50
  • M +32 (0)476 69 59 20
  • BTW BE 0812.617.993
  • Kantoorrekening BE72 7352 0110 3216